Word u ons nieuwe klant?

De actie maanden zijn weer begonnen en wij hebben voor de aankomende maanden
een leuke actie lopen.
En u mag daar van profiteren.
Boek hier uw...
Meer informatie

Wie zijn wij?

Rage Schoonmaakdiensten is een schoonmaakbedrijf in Zevenaar,
Schoonmaakrage doet het net even anders
In een schone omgeving voel je je prettiger en...
Meer informatie

Zakelijke schoonmaak

Glas helder en zuiver schoon.
Schoonmaakrage is een schoonmaakbedrijf waar details nog wel tellen. Vaak worden in bedrijfspanden de hoekjes, plinten en...
Meer informatie

Kantoorschoonmaak

De specialist in het vakkundig schoonmaken van kantoorgebouwen
Bij ons kunt u terecht voor het totale schoonmaakonderhoud.
Op basis van uw wensen en onze...
Meer informatie

Eenmalig schoonmaak

Schoonmaakrage is een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf voor particulieren woningen en kantoorpanden. Wij kunnen voor u een eenmalige schoonmaak op maat verzorgen die...
Meer informatie

Glas helder en zuiver schoon

Glas helder en zuiver schoon

De feiten laten er geen misverstand over bestaan:
in een schone omgeving voel je je prettiger en functioneer je...
Meer informatie

Onze pakketten op maat

Wij hebben verschillende voorbeeld pakketten voor ouderenhulp , Particuliere woningen , zakelijk
Alle Pakketten kunt u in overleg met ons samenstellen zo als u...
Meer informatie

Huur de witte huishoudster

huur de witte huishoudster
De minimale werktijd is 2 uur per keer.
Bij ziek of vrij regelen wij een vervanging.
informeer gerust...
Meer informatie

Artikel 1. Algemeen
 
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schoonmaakrage , hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 •  

  Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
   
 • Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 •  

  Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
   
 • De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 • Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 • Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

 •  
  Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
   
 • Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 •  
  Artikel 5. Overmacht
   
 • Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 •  
  Artikel 6. Betaling en incassokosten
   
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 7% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 •  
  Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
   
 • Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

 •  
  Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
   
 • De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 •  
  Artikel 9. Aansprakelijkheid
   
 • Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 •  

  Artikel 10. Vrijwaring
   
 • De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 •  
  Artikel 11. Intellectuele eigendom
   
 • Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 •  

  Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
   
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 •  

  Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
   
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 •  Toelichting op enkele bepalingen uit de modelvoorwaarden 'dienstverlening':

  Artikel 1: Algemeen
  Schoonmaakrage

  Artikel 5 lid 2: Overmacht
  Als de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden.

  Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso
  Betalingstermijn van 14 dagen.

  Artikel 8 lid 2 en 4: Garantietermijn en meldingstermijn

  2 weken  

   De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is met name belangrijk bij de levering van een zaak. Ook bij dienstverlening kunnen er zaken worden geleverd. Bij de bepaling van de garantietermijn is het van belang wat de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.

  Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak. De koper mag bijvoorbeeld andere eigenschappen verwachten van een nieuwe zaak of van een merkartikel, dan van een gebruikte zaak of van niet-merkartikelen. Ook is het van belang wat de verkoper heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak.

  De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van 7 of 14 dagen kan afhankelijk van de branche en de aard van de te leveren producten langer of korter zijn. Deze termijn moet uiteraard wel redelijk zijn. De contractspartij moet de mogelijkheid te hebben om te kunnen onderzoeken en melden.

  Artikel 8 lid 9: Verjaringstermijn
  De termijn in de modelvoorwaarden sluit aan bij de termijn in de zwarte lijst. U kunt een korte termijn opnemen, maar de mogelijkheid bestaat dat het beding dan wordt aangemerkt als 'onredelijk bezwarend'.

  Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

  Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid
  Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde.

  Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde.

  Deze termijn is een voorbeeld. De hoogte van de aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn.

  Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar zijn als het risico prima verzekerbaar is.

  Een beperking van de aansprakelijkheid zal daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te leveren producten (of de prijs van de door de gebruiker geleverde dienst) gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze in geen verhouding staat. In dit geval is het redelijk om de aansprakelijkheid te beperken.

  Het is dus steeds belangrijk dat u een goede beoordeling maakt van alle omstandigheden die een rol spelen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar is.

  Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

  Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of zo´n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.
   
  Artikel 11
  Het gebruik van dit artikel is naar eigen keuze en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten een rol spelen.

  Artikel 13 lid 1: vindplaats voorwaarden

  n.v.t
   

  Kantoorschoonmaak
  Sluiten

  De specialist in het vakkundig schoonmaken van kantoorgebouwen

  Bij ons kunt u terecht voor het totale schoonmaakonderhoud.
  Op basis van uw wensen en onze kennis/ervaring,stellen wij een compleet werkprogramma op.
  In het werkprogramma vindt u alle dagelijkse en periodieke werkzaamheden.
  Wij zijn gespecialseerd in het vakkundig schoonmaken van kantoor gebouwen ,.vloeronderhoud, en sanitaire reiniging.
  We doen een investering in uw bedrijf door mee te denken in alle mogelijkheden om uw bedrijf tot succes  te laten verlopen.
  Wij bieden een schone werkplek, schoon sanitair,  en andere vormen van specialistische reiniging zijn aan ons toevertrouwd.
  We bieden een schoonmaak op maat,voor een goede prijs-kwaliteitverhouding, die past bij uw wensen en die van uw collega’s.
  Schoonmaak waar u geen omkijken naar heeft.
  Dát is de service en kwaliteit die wij u aan kunnen bieden.
   
  Schoonmaak op maat;

  Onze dienstverlening  is gebaseerd op signaleren en vooruitzien.
  Dat zorgt ervoor dat het zien van schoonmaken  automatische gaat.
  Van duurzaamheid tot gastvrijheid en van het neuwe werken tot innovatie.

  Schoonmaakrage glas helder en zuiver schoon
  referentie`s;
  Onderhoud van panden
  Sluiten
   

  Glas helder en zuiver schoon
  Schoonmaakonderhoud;

  Schoonmaakrage neemt u alle zorgen uit handen bij het schoonmaakonderhoud van uw kantoor, winkel, woningcomplex, of bedrijfsruimte. 
  Aan de hand van een duidelijk en gedetailleerd werkprogramma op maat zorgen wij ervoor dat onze schoonmakers weten wat we met u hebben afgesproken.
  Bovendien checkt onze coördinator geregeld of de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud nog voldoet aan onze hoge eisen.
  Heeft u behoefte aan advies of werkzaamheden die buiten het schoonmaakonderhoudscontract vallen, zoals een interne verhuizing of specialistische schoonmaakdiensten?
  Ook dan zijn de lijnen kort.
  Eén telefoontje naar ons en we komen direct in actie.

  vaste schoonmakers;

  Onze professionele schoonmakers van Schoonmaakrage zijn door ons opgeleid en ingewerkt .
  Ze spreken Nederlands.
  Het zijn gedreven vakmensen die begrijpen wat onze klanten verwachten van gedegen schoonmaakonderhoud.
  Uw locatie wordt altijd schoongemaakt door dezelfde schoonmakers.
  Dat is wel zo efficiënt en vertrouwd.
  Onze schoonmakers hoeven het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden en u weet precies wie er in uw bedrijf schoonmaken.
  Ook voor eenmalige of kortdurende projecten draaien onze schoonmakers hun hand niet om.
  Of het nu gaat om het opruimen van de confetti na de Kanjeruitreiking van de Postcodeloterij of het verhuurklaar maken van een woning: er is bijna geen schoonmaakklus te bedenken die de schoonmakers van Schoonmaakrage niet zijn tegengekomen.
  Dat is de dynamiek die past bij het schoonmaakvak en waar onze schoonmakers gek op zijn.

   

  Verhuur & onderhoud Service
  Sluiten
  Glas helder en zuiver schoon.
  Een schoon apartement / villa is zeker de sleutel naar succes in de verhuur markt.
  Wij hebben een vaste prijs voor deze dienst , afhankelijk van het aantal m2.
  Onze schoonmaakservice voldoet aan al uw wensen, of dit nu midden in de week is, of aan het einde van het seizoen.
  Al het materiaal en de reinigings producten zijn altijd inclusief de prijs

  vakantie woning schoon?

  Het schoonmaken van vakantiewoningen is altijd anders dan het schoonmaken bij mensen privé.
  Bij het schoonmaken van vakantiewoningen maken onze schoonmaaksters alles schoon, halen de koelkast leeg, verschonen alle bedden, ruimen alles op, voeren vuil af, enz.

  Ook hier kunt u aangeven wat u verlangt van ons schoonmaakteam.

  Bij het schoonmaken van vakantiewoningen is het altijd heel erg belangrijk dat alles op tijd weer netjes is voor de volgende huurders.
  Zo komt het soms voor dat de huurders vertrekken en dat diezelfde dag nog de volgende huurders alweer aankomen.
  Dat is voor de schoonmaaksters van schoonmaakrage geen enkel probleem.

  Wanneer het snel moet gaan, komen we met 2 of 3 mensen schoonmaken, zodat alles zeker schoon is voor de volgende huurders.

  Bij schoonmaakwerkzaamheden aan vakantiewoningen maken wij altijd eerst een afspraak met de eigenaar van de woning.
  Wij bespreken dan uw wensen en noteren duidelijk de dagen van de wisselingen van de huurders van uw woning en maken zo een planning op wanneer er schoongemaakt moet worden.

  Appartementencomplex
  Sluiten

  Glas helder en zuiver schoon

  Elke opdracht is een nieuwe uitdaging

  Onze assistente`s zijn betrouwbaar en ervaren. Ze weten van aanpakken en werken zelfstandig.
  Wij hebben van schoonmaken niet alleen ons beroep gemaakt, maar het is ook onze passie.
  We zien in elke schoonmaakopdracht een nieuwe uitdaging.
  We werken met vast personeel op vaste adressen. Dus u weet altijd wie er in uw appartement aan het werk is.
  Onze visie is helder

   Dankzij onze ervaring en manier van werken, ontstaat er snel een klik tussen de schoonmaakster en opdrachtgever.

  Goed om te weten is dat we met een vast schoonmaakschema werken.
  Dit wordt net als de frequentie van de schoonmaakwerkzaamheden in overleg met u opgesteld.
  We kunnen wekelijks langskomen, maar ook eens per twee weken.
  Onze assistentes vinken bij elk bezoek aan welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  Hierdoor wordt er nooit een plek vergeten en kunnen we ruimten waar niet altijd de stofzuiger naar binnen hoeft te gaan,
  toch inplannen zodat ze wel op tijd aan bod komen.

  Bij Schoonmaakrage bent u aan het juiste adres wanneer u op zoek bent naar profesionele schoonmaak .

  Wanneer u gebruik wilt maken van één van onze diensten, neem dan contact met ons op.
  Dat kan telefonisch, per e-mail
  info@schoonmaakage.nl

  Bel Ons direct ; 0316-787926
   
  Kleedkamers - Sanitaire ruimte
  Sluiten
  Glas helder en zuiver schoon

  Sanitair reinigen

  De reguliere dagelijkse schoonmaak vormt hiervoor de basis.
  Na verloop van tijd vormt zich echter een film van organische resten zoals huidvetten en -schilfers, inloopvervuiling en residuen van dagelijkse schoonmaak in combinatie met kalk en zeepresten.
  Dit vormt een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën en schimmels en dit kan een grote bron van bacteriële besmettingen zijn.
  Er is bovendien vaak sprake van een vochtig klimaat en hoge temperaturen, waardoor bacteriegroei extra wordt gestimuleerd. Wanneer deze vervuiling periodiek niet goed wordt verwijderd ontstaat er in de meeste gevallen een grijs-grauwe en / of gele verkleuring van oppervlakken.
  Het is daarom van groot belang, dat deze ruimtes regelmatig en hygiënisch schoon worden gemaakt.

  De schoonmaakmethode en werkvolgorde van onze Professionele schoonmaaksters zorgen ervoor dat de ruimte technisch, zichtbaar en merkbaar schoon is na afloop.
  Onder andere door het gebruik van de juiste middelen en materialen en controles zijn de sanitaire ruimtes altijd piekfijn in orde.

  Naast hygiënisch schoon telt ook de ‘schoon-belevenis’.
  Wij zorgen ervoor dat uw sanitaire ruimte voldoet aan de hoge eisen van hygiëne en gebruiksgemak.
  Een schone uitstraling en frisse geur zijn onmisbare aspecten van de reinigingsbeurt.

  voor ons is de hygiëne van het sanitair een essentieel onderdeel van onze  dienstverlening.

  Het belang van een schone sanitaire ruimte wordt door iedereen onderkend.
   

  Kantine -vergaderruimte
  Sluiten
  Glas helder en zuiver schoon
  Vergaderruimte

  De koffie en thee wordt aangezet en de kopjes klaargezet.
  De tafels worden gedekt met alle voorbereidingen die op dat moment van toepassing zijn.
  Als u klaar bent met vergaderen wordt alles weer netjes opgeruimd en schoongemaakt.

  Kantine

  Heeft u een professionele schoonmaakster nodig voor het schoonmaken van uw kantine.
  Schoonmaakrage regelt het dat allemaal voor u.
  Onze assistente`s weten als geen ander hoe ze dit aan kunnen pakken.
  met de hoeveelheid ervaring van proffesionele aanpak werken onze assistente`s gepassioneerd.
  Er wordt een plan schema opgesteld en bij gehouden.
  Tevens wordt een logboek en  werkschema opgesteld.
  Het werkschema zijn vaak de basiswerkzaamheden van uw onderneming.
  Daarbij is het zien van schoonmaak een vak apart.
  Onze folder
  Sluiten
  Onze medewerkers zijn liefhebbers van het vak
  Wij werken met vaste en betrouwbare medewerkers.
  Dat betekend dat de klant altijd weet wie er in zijn pand heeft schoongemaakt.
  Wij krijgen het vertrouwen van de klant en dat geven we graag terug door open en transperant te werk te gaan
  Onze medewerkers zijn echte liefhebbers van het vak.
  Ze weten niet alleen hoe ze glashelder en zuiver moeten schoonmaken , maar zien er vanuit hun gevoel
  ook een echte uitdaging in om er iets van te maken.
  Want dat geeft ons en klant een goed gevoel.
  Sportscholen en Zwembaden
  Sluiten

  Glas helder en zuiver schoon
  We zijn  te vinden in een sportcentrum Vital varseveld
  Daar maken we de Sanitaire ruimtes van kleedzalen en zwembad schoon
  referentie;

  Sportcentrum Vital bestaat dit jaar 25 jaar, sinds 1991 zitten we op onze locatie aan de kon.Wilhelminalaan in Varsseveld.

  Aan onze locatie moet steeds meer reparaties gebeuren en zo ook de schoonmaak , omdat wij zelf erg druk zijn in het bedrijf hebben wij geen tijd om de schoonmaakwerkzaamheden  bij te houden.
  We hoorde goede verhalen over  schoonmaakrage en zijn daarom begin vorig jaar begonnen met schoonmaakrage, na eerst een proefmaandje hebben we gelijk de knoop doorgehakt en is schoonmaakrage bij ons werkzaam, elke dinsdag en donderdagmiddag komen ze een aantal uurtjes de kleedkamers en de sanitaire ruimtes schoonmaken.
  Wat wij prettig vinden dat ze professioneel te werk gaat en ze gaat door totdat het schoon is en niet omdat ze naar huis wil.
  Inmiddels bijna 2 jaar verder krijgen we steeds meer complimenten van al onze klanten dat de kleedkamers en de sanitaire ruimtes super schoon  zijn. Dit dankzij schoonmaakrage!

   
   

   

  Schoonmaken Scholen
  Sluiten

  Glas helder en zuiver schoon

  Schoonmaken Scholen;

  Iedere school wil uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving.
  En wat Succes betreft, in een schone omgeving!
  Een schone school is een gezonde en frisse  school.
  Leerkrachten kunnen beter lesgeven, kinderen kunnen beter leren en ouders hebben een beter beeld van de school en een geruster gevoel.

  Het schoonhouden van een school is niet alleen een taak voor het schoonmaakbedrijf.
  Ook de betrokkenheid van de leerkrachten, kinderen en ouders is nodig.
  Handen wassen, voeten vegen, afval scheiden, opruimen en af en toe de handen uit de mouwen steken hoort bij "normaal" verantwoordelijk gedrag.
  Samen werken aan een schone school dat is waar Schoonmaakrage voor gaat.
  Wij hebben veel ervaring in het schoonhouden van scholen, zowel basisscholen als voortgezet onderwijs en universiteiten.

  Hetzelfde geldt voor het schoonmaakonderhoud van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en naschoolse opvanginstellingen.

  Wilt u een schone school, aarzel dan geen moment langer en bel met de specialisten van Schoonmaakrage

  Samen met u maken wij een schoonmaakplan, op maat voor uw school.

   

   

  Trappenhuizen/Galerijen
  Sluiten
  Glas helder en zuiver schoon
  Galerijen en trappenhuizen worden vaak vervuild door kauwgom.
  Wij nemen het verwijderen van kauwgom op als onderdeel van het werkprogramma en maken hiervoor gebruik van het innovatieve Gumpak systeem.
  Het is belangrijk de gemeenschappelijke ruimtes in een appartementencomplex goed te onderhouden.
  Een schone ruimte draagt bij aan een prettige leefomgeving en nodigt bewoners uit om dit zo te houden.
  Onder de gemeenschappelijke ruimtes worden onder meer hallen, gangen, trappenhuizen en galerijen bedoeld.
  Soms is er een huismeester die zorgdraagt voor het schoonmaakonderhoud in deze ruimtes, maar meestal wordt deze klus op contractbasis uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf.